www.67澳门葡萄景

www.67澳门葡萄景

27111. com 27111. com
      网站首页 English 繁体中文
 
   二元醇醚涂料溶剂及环保成膜...
   双封端聚醚系列
   表面活性剂系列
   渗透剂
   无毒增塑剂及医药农药中间体...
 
  
 
二元醇醚系列
乙二醇单甲醚系列(EM, DEM, TEM)
乙二醇单乙醚系列(EE, DE, PEE)
乙二醇单丁醚系列(EB, DEB, TEB, PEB)
乙二醇丙醚系列(EP, DEP)
丙二醇单甲醚系列(PM, DPM)
丙二醇单乙醚系列(PE, DPE)
丙二醇丁醚系列(PB, DPB)
丙二醇丙醚系列(PP, DPP)

 
 

www.67澳门葡萄景